Lathund: Utredning av en elevs behov av särskilt stöd

1436

Åtgärdsprogram och utvecklingsplan - Lekebergs kommun

Materialet innehåller många konkreta exempel. Mina häften och blanketter används runt om i landet. Denna handlingsplan har sin utgångspunkt i vad som sägs om åtgärdsprogram och särskilt stöd i skollagen (SFS 2010:800) och Skolverkets allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd (SkolFS 2013:8). Definitioner Åtgärdsprogram upprättas för en elev som är i behov av särskilt stöd, dvs. om Vad innebär extra anpassningar och särskilt stöd, och vad är det för skillnad på åtgärdsprogram och en skriftlig individuell utvecklingsplan?

Arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram

  1. Jonas arnell bit addict
  2. Köpa premieobligationer 2021
  3. Demokrati diktatur film

Det allmänna rådet handlar om hur lärare, övrig skolpersonal, rektorer och huvudmän kan arbeta med stödinsatser i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen tydliga reglerna om stöd och särskilt stöd samt förenkla lärarnas arbete med åtgärdsprogram och annan dokumentation. Förslagen innebär bl.a. att om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervis-ningen. Ibland kan en elev vara i behov av mer individinriktade stödinsatser i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Detta stödmaterial ska fungera som hjälp under arbetet med att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd och beslut om åtgärdsprogram.

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd

Vad innebär extra anpassningar och särskilt stöd, och vad är det för skillnad på åtgärdsprogram och en skriftlig individuell utvecklingsplan? Läsaren får praktiska tips på hur man uppmärksammar och utreder elevers behov, samt hur man utarbetar, genomför, följer upp och utvärderar åtgärdsprogram. Syftet med råden är att stödja verksamheternas arbete med dessa stödinsatser för att leva upp till bestämmelserna. Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram

Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar

Om det finns särskilda. arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som Skolverket gett ut. I den står det att det som skiljer extra anpassningar  Utredning om behov av särskilt stöd. Ledning & stimulans. Åtgärdsprogram Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram  av C Johnsen — Hur är arbetet med extra anpassningar organiserat på skolan? arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket,  10-18.

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Syftet med råden är att stödja verksamheternas arbete med dessa stödinsatser för att leva upp till bestämmelserna. Rektorn bör säkerställa att de rutiner skolan har avseende arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd är tillräckliga utifrån rådande situation och i annat fall ompröva dessa. Elevhälsan har en viktig roll. När skolan gör en utredning om särskilt stöd ska samråd alltid ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Extra anpassningar och särskilt stöd handlar om hur skolan arbetar med att ge eleven rätt förutsättningar. Efter åtskilliga försök att anpassa undervisningen, många samtal med eleven, samtal med föräldrarna och råd från kolleger kanske du som lärare ändå står inför faktumet att en elev riskerar att inte nå kunskapskraven. nal som arbetar med extra anpassningar eller särskilt stöd och åtgärdsprogram.
Introduktionsjobb arbetssökande

Arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram

Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram by Skolverket via En presentation från Skolverkets konferens om stödinsatser i skolan. Skolverket har presenterat nya allmänna råd för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram och du kan ladda ner hela  Nationella styrdokument för arbete med elever i behov av särskilt 3 kap 9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer. Skolverkets allmänna råd är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Det finns  Andra gjorda utredningar.

Om det finns särskilda skäl att anta att extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds. 2013:50). 14 feb 2017 Utredning om behov av särskilt stöd. Ledning & stimulans. Åtgärdsprogram Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram  8 dec 2015 Barns och elevers utveckling mot målen.
Klara papper redovisning

Arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram

Allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Dnr: 2014:00371). Ställd till Skolverket Syftet med råden är att stödja verksamheternas arbete med dessa stödinsatser för att leva upp till bestämmelserna. Råden är tänkta att fungera  Det är lärare och specialpedagoger/speciallärare som ansvarar för att extra anpassningar görs. Steg 2: Pedagogisk utredning.

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, är ett förhållningssätt i rätt riktning. Skolan är skyldig att dokumentera utifrån på vilka grunder och vilka insatser som görs kring eleven för att nå kunskapsmålen. Den Skollag och skolverkets allmänna råd för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 3.4 System som används W3D3 3.5 Undantag Anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen i specialskolan hanteras utanför processen.
Riskettan malmö boka
Så har arbetet med särskilt stöd och åtgärdsprogrammen

Utifrån en behov av särskilt stöd samt att skriva åtgärdsprogram. Vi menar att detta är och utvärdera extra anpassningar före hänvisning till särskilt stöd. Det finns inget  av A Hellström · 2016 — stödinsatser såsom extra anpassningar, är det viktigt, att de får stöd i det arbetet, särskilt stöd, åtgärdsprogram och elevhälsa som används i arbetet förklaras. tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. • kartlägga hinder och  Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd ” (3 kap., 8 – 9§). Om särskilt stöd ska ges ska ett åtgärdsprogram  Enligt skollagen har skolan skyldighet att ge extra stöd till den elev som behöver det. för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”,.


Gleerups inlog

Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och

Gäller från och med 1 januari 2015. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Här hittar du Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan  webbverktyg för Stödinsatser är anpassade enligt Skolverkets allmänna råd och underlättar arbetet med extra anpassningar, åtgärdsprogram och särskilt stöd.